top of page

Avís Legal

Als efectes del que preveu la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (d'ara endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari, (d'ara endavant, l'USUARI ), que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini, www.espaiessencia.com, (d'ara endavant, la WEB), la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVEI:
ESPAI ESSENCIA (MIREIA CANET CASABAYÓ)
NIF: 47.813.007-D
TEL: 696667745
Domicili social: Carrer Sant Damià 37, 08140 de Caldes de Montbui, Barcelona
Email de contacte: mireiacanet@espaiessencia.com

Així mateix, ESPAI ESSÈNCIA informa a l'USUARI dels següents termes i condicions:

1. Condicions generals d'ús de la web


Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats a través de la WEB estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest "Avís Legal" (d'ara endavant, l'AVÍS) i compleixen amb la legislació espanyola vigent, en especial, amb l'esmentada LSSICE, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, la RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, la LOPD GDD).

En conseqüència, el simple accés i la utilització de la WEB per qualsevol persona implica l'atribució de la condició d'USUARI i l'acceptació plena de tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS des del mateix moment que s'accedeix a la WEB.

L'accés a la WEB, així com la sol·licitud de tota mena d'informació són totalment gratuïts.

2. Tractament de les dades segons les finalitats

ESPAI ESSÈNCIA obté dades de caràcter personal a través dels formularis de contacte de la web, de les persones que remetin alguna consulta, sol·licitud i/o comentari.
Les finalitats per a les quals es demanen aquestes dades són les de poder donar resposta a les seves consultes referents als serveis que oferim.
Aquests serveis consisteixen en la formació en línia dels nostres cursos i entrenaments el creixement personal.

No es procedirà a la comunicació ni cessió de les vostres dades, en cap cas, llevat que un organisme públic ho requereixi conforme a la Llei i als encarregats de tractament que ens presten serveis relacionats amb els nostres sistemes d'informació.
Vostè té Dret a assolir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals (Dret d'Accés), té dret a rectificar les dades inexactes (Dret de Rectificació) o, a sol·licitar la seva supressió (Dret de supressió) quan les dades ja no siguin necessàries, té dret a exercitar la seva oposició al tractament de dades (Dret d'oposició), a exercir el seu dret a la limitació al tractament, així com tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, de ser el cas. Tot això mitjançant escrit dirigit a les nostres adreces d'accés al Carrer Sant Damià 37, 08140 de Caldes de Montbui, Barcelona o bé mitjançant el correu electrònic mireiacanet@espaiessencia.com de conformitat amb el procediment dels articles 15 a 23 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
ESPAI ESSÈNCIA, declara tenir implementades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Per protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibit enviar qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut, i vida sexual a través dels nostres formularis.

3. Política de correus comercials


D'acord amb la LSSICE, ESPAI ESSÈNCIA no realitza pràctiques de correu brossa, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'USUARI.


Així mateix, s'informa l'USUARI que, d'acord amb la LSSICE, les seves dades poden ser utilitzades per enviar correus comercials per via electrònica, sempre que versin sobre productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació o consulta. No obstant això, l'usuari o client es podrà oposar en qualsevol moment a l'enviament dels correus comercials esmentats mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social d'ESPAI ESSÈNCIA o, a l'adreça de correu electrònic que consten a la informació general d'aquest AVÍS.

4. Enllaços externs, links o hipervincles

Des de la pàgina web de www.espaiessencia.com, de vegades, es podrà accedir a altres pàgines web, a través de links, o hipervincles. ESPAI ESSÈNCIA. No es fa responsable de l'estat de les polítiques de seguretat, privadesa i protecció de dades de caràcter personal, recomanant als usuaris que, si accedeixen a aquestes pàgines, s'informin, en primer lloc, del contingut d'aquestes.

Com que ESPAI ESSÈNCIA no té control sobre aquests llocs i recursos, l'usuari accepta i acorda que aquesta no serà responsable de la disponibilitat d'aquests llocs i recursos externs, i no els dóna suport ni és responsable o té obligació legal pel contingut, comercialització, productes o altres materials als llocs o recursos, o disponibles des d'aquests. L'usuari accepta i acorda que ESPAI ESSÈNCIA no serà responsable ni estarà obligat, directament o indirectament, per cap dany o pèrdua causada per, o en connexió amb l'ús o confiança en qualsevol contingut, béns o serveis disponibles a través de qualsevol lloc o recurs .

ESPAI ESSÈNCIA no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l'absència de virus i/o altres components nocius al web o als seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que es pot veure impedida, dificultat o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l'empresa.

L'empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) com a conseqüència de l'accés a la web. Per tant, l'accés a la nostra pàgina web i la navegació per aquesta es fa sota la responsabilitat de l'usuari.

5. Informació sobre recursos tècnics

ESPAI ESSÈNCIA proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís legal o, a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment lliurement.

6. Responsabilitat

ESPAI ESSÈNCIA respecte a les informacions subministrades, contestacions a les consultes realitzades a través dels apartats de contacte, mentre que totes les respostes donades als Usuaris a través dels nostres serveis es basen en plantejaments argumentats pels Usuaris, moltes vegades sense coneixement de tots els elements necessaris no serà responsable, ni directament ni indirectament, dels perjudicis, reclamacions o possibles conseqüències econòmiques que poguessin derivar-se a les persones físiques o jurídiques que hagin contractat qualsevol dels serveis oferts, com a resultat d'alguna informació facilitada pel nostre equip de professionals.

 

7. Drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de qualsevol element publicat al portal web pertanyen a ESPAI ESSÈNCIA i no està autoritzat el seu ús, reproducció o còpia.

8. Limitacions d'ús

Queda expressament prohibit reproduir, copiar, transformar, modificar o sota qualsevol procediment alterar la informació continguda als Serveis, sigui de forma parcial o totalment, gratuïtament o onerosament. L'Usuari s'abstindrà de demanar informació sabent que serà utilitzada per tercers, i de permetre voluntàriament o negligentment que tercers facin semblants sol·licituds.

9. Submissió expressa

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment de les presents condicions generals les parts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.
 

 


 

bottom of page